top of page

ปูนปรับระดับแบบ Self หรือไหลตัวได้คืออะไร

What is self leveling cement screed / mortar

ปูนปรับระดับ.jpg
ปูนปรับระดับพื้น.jpg

ปูนปรับระดับชนิดไหลตัวได้หรือ Self leveling cement mortar or screed

เป็นปูนปรับระดับชนิดบาง ประมาณ 4-6 มิลลิเมตร หรือมากกว่า 10 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 12 มิลลิเมตร สามารถไหลด้วยตัวของมันเองมีลักษณธเป็น ของเหลวมากกว่ามอร์ต้าร์ เมื่อเทแล้วจะเซ็ตระดับตัวมันเอง ปูนปรับระดับนี้มีใช้มากสำหรับการปรับพื้นภายใน และใช้กับโครงการที่ต้องการปูพื้นชนิด กระเบื้องยาง หรือ กระเบื้องทั่วไป ปูนปรับระดับจะมีราคาสูงพอสมควร การติดตั้งต้องเป็นช่างเฉพาะทางและสามารถควบคุมความหนาได้ 

การติดตั้งปูนปรับระดับจะใช้การปรับระดับเป็นส่วนๆ เช่น แบ่งงานกันตามขนาดห้อง 50 -100 ตารางเมตรต่อช่วงงาน การเทปูนปรับระดับมีข้อควรระวังคือฟองอากาศ และความเรียบระดับที่ต้องการ บางครั้งใช้มากไป จะเป็นการสิ้นเปลืองปูนปรับระดับ 

การใช้งานปูนปรับระดับภายนอกจะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากไม่ทนต่อสภาวะอากาศและความชื้นสูง และแสง UV

bottom of page