top of page

ยางรองคอสะพานชนิดยาง

ELASTOMERIC BEARING PAD

ยางรองคอสะพาน มี 2 ชนิด สำหรับ plain elastomeric bearing pad และ laminated elastomeric bearing pad

ยางรองคอสะพาน
ยางรองคอสะพาน

ลักษณะทั่วไป

รูปแบบสะพานโดยทั่วไปมักจะถูกกำหนดตามสภาพทางภูมิศาสตร์ เช่น สะพานข้าม ทางน้ำ หุบเขา หรือข้ามทางแยก เป็นต้น หรือกำหนดจากวัตถุประสงค์ใช้งาน เช่น ทางยกระดับทางแยกต่างระดับ ซึ่งเหล่านี้มีรูปแบบใช้งานอย่างเดียวกัน คือ ใช้รองรับยวดยานต่างๆ ให้ผ่านข้ามไปได้ สะพานมีรูปแบบต่างกันไปขึ้นกับความยาวช่วงสะพาน รูปแบบสะพาน ที่พบได้ทั่วไป แบ่งออกเป็น
• สะพานช่วงสั้น มีความยาวช่วงสะพานไม่เกิน 30-40 เมตร
• สะพานช่วงปานกลาง มีความยาวช่วงสะพานไม่เกิน 40-60 เมตร
• สะพานช่วงยาว มีความยาวช่วงสะพานตั้งแต่ 80 เมตรขึ้นไป

 

องค์ประกอบโครงสร้างสะพานโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
โครงสร้างพื้นสะพาน (Superstructure) ประกอบด้วย คาน (Girder) พื้น (Deck) และโครงสร้างตอม่อ (Substructure)ซึ่งประกอบด้วย เสา (Pier) แป้นรองคานสะพาน (Cap Deck) เป็นต้นการเชื่อมต่อของโครงสร้างพื้นสะพานและะโครงสร้างตอม่อจะใช้แผ่นรองพื้นและคาน
สะพาน (Bridge Bearing Pad) เป็นตัวเชื่อม ซึ่งตัวเชื่อมนี้จะทำหน้าที่ถ่ายแรง รวมถึงการเคลื่อนที่ต่างๆ โดยแผ่นรองพื้นและคานสะพานจะทำหน้าที่ถ่ายแรงดังกล่าวจากโครงสร้างพื้นสะพานลงสู่โครงสร้างตอม่อ และดูดซับแรงกระแทกระหว่างจุดสัมผัสของคานสะพานกับที่รองรับ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ได้ออกแบบไว้คือ ทำหน้าที่เป็นที่รองรับแบบจุดหมุน (Hinge)หรือที่รองรับแบบเคลื่อนที่ (Roller) หรือที่รองรับแบบยืดหยุ่นในแนวดิ่งหรือแนวราบ (Vertical or Horizontal Spring)

แผ่นรองพื้นและคานสะพาน ( Bearing Pad) มีการทำวิจัย พัฒนา และนำมาใช้อย่างต่อเนื่องแพร่หลายเป็นระยะเวลากว่า 60 ปีมาแล้ว เริ่มตั้งแต่การใช้วัสดุประเภทยางธรรมชาติการใช้ Asphaltic Paper จนถึงวิธีการใหม่ๆ ที่ได้ผ่านการคิดค้น ทดลอง วิจัย และพัฒนาขึ้นจนเริ่มมีการนำไใชในการก่อสร้างจริงอย่างแพร่หลายความหมายโดยทั่วไปของ “BearingPad”คือ วัสดุที่ทำหน้าที่รับ ถ่ายและกระจายน้ำหนัก/แรงกระทำต่างๆ ที่มค่าสูง ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในบริเวณรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนของโครงสร้าง2 ชนิด เช่น รอยต่อระหว่างคานหรือพื้นกับตอม่อสะพาน รอยต่อระหว่างเสากับพื้นหรือฐานรากอาคาร และจุดวางของเครื่องจักรขนาดใหญ่ ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตแผ่นรองพื้นและคานจะต้องมีคุณสมบัติ หรือ ได้รับการ ออกแบบให้ยืดหยุ่นได้ดี ทนต่อแรงกระทำสูงๆ ได้ โดยไม่เกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพง่ายเมื่อต้องสัมผัสกับสารเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแผ่นรองพื้นและคานสะพาน (Bearings) เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ติดตั้งประกอบกับโครงสร้าง
โดยเฉพาะโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักบรรทุกหรือแรงแบบพลวัต (DynamicLoad)เช่นแรงสั่นสะเทือน และแรงกระแท ก ซึ่งแรงดังกล่าวจะส่งผลให้ ชิ้นส่วนโครงสร้าง ได้แก่ คานสะพานมีโอกาสเคลื่อนตัวได้ (Displace, Translation or Rotation) จึงกล่าวได้ว่าแผ่นรองพื้นและคาน

ยางรองคอสะพาน
ยางรองคอสะพาน

การจำแนกประเภทของแผ่นรองพื้นและคานสะพานตามชนิดของวัสดุที่ใช้
1) แผ่นรองพื้นและคานสะพานที่ทำจากวัสดุประเภทยางล้วน
แผ่นยางรองพื้นและคานสะพานนั้น ที่ทำจากวัสดุประเภทยางล้วนนั้น สามารถแบ่ง
ได้อีกสองแบบคือ ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์

วัสดุประเภทยางจากธรรมชาติ (Natural Rubber Polyisoprene)
วัสดุประเภทยาง
เป็นวัสดุชนิดแรกที่นำมาใช้ทำเป็นแผ่นยางรองพื้นและคานสะพาน
จากการสำรวจสะพาน หลายแห่งในประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย พบว่า ยางธรรมชาติที่ผ่าน
กระบวนการแล้ว (Vulcanized Natural Rubber or Polyisoprene, NR) อายุการใช้งานของแผ่นรอง
พื้นและคานที่ทำจากวัสดุประเภทยางธรรมชาตินี้จะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20 ปี

วัสดุประเภทยางสังเคราะห์ (Neoprene หรือ Chloroprene)
ในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศแตกต่างกันมาก วัสดุ
พวกยางธรรมชาติจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นจึงได้มีการนำยางสังเคราะห์ซึ่งมี
คุณสมบัติทนทานต่อสภาวะแวดล้อมมากกว่ายางธรรมชาติ รวมทั้งไม่ติดไฟ มาใช้เป็นวัสดุสำหรับ
ทำแผ่นยางรองพื้นและคานสะพาน

 

Hardness 60 70 80 
 

credit: โครงการศึกษาและวิธีแก้ไขการเสื่อมสภาพของโครงสร้างสะพานส่วนบน กรมทางหลวงชนบท

รูปแบบ ยางรองคอสะพาน.jpg
ยางรองคอสะพาน โรงงาน

Rockmax Bearing Pad (NR) คือ ยางรองคอสะพานที่ผลิตมาจากน้ำยางธรรมชาติและได้มาตรฐาน AASHTO และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ยางรองคอสะพานชนิดนี้เป็นยางรองคอสะพานที่ไม่มีเหล็กระหว่างเนื้อยางและเป็นยางรอคอสะพานที่ใช้ในงานสะพานทั่วไป ที่มีระยะระหว่างต่อหม้อไม่มากนัก เนื่องจากความสามารถในการเคลื่อนตัวและความหนาซึ่งมีจำกัด แต่ทั้งนี้ ยางรองคอสะพานชนิดเนื้อยางร่วนชนิดนี้เป็นยางรองคอสะพานที่มีราคาต่ำสุดถ้าเทียบกับยางรอคอสะพานชนิดอื่น

มาตรฐานยางรองคอสะพาน

Rockmax Bearing Pad (NR) is conform to standard of

AASHTO section18, grade 5 & lower

AREMA section 18

Thai Standard 951-2533

ASTM D4014

ควรใช้ยางรองคอสะพานชนิดนี้ภายในช่วงอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ถึง + 10 องศาเซลเซียส รูเจาะสามารถทำได้ที่หน้างาน หรือ สามารถสั่งเจาะจากโรงงานได้ ยางธรรมชาติชนิดนี้จะไม่ติดไฟได้ง่าย แต่ถ้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไฟสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯได้

ยางรองคอสะพาน ขนาดและมิติของยางรองคอสะพานความกว้างความยาวและความหนาสามารถสั่ง

ผลิตในแบบที่ต้องการได้

typical detail ยางรองคอสะพาน 

ยางรองคอสะพาน

ความหนา ยางรองคอสะพาน  (thickness)

ยางรองคอสะพานมีให้เลือกความหนาตั้งแต่

10 มิลลิเมตร

15 มิลลิเมตร

20 มิลลิเมตร

25 มิลลิเมตร

30 มิลลิเมตร

ขนาดยาว 1,000 มิลลิเมตร

ขนาดกว้าง 100-1,000 มิลลิเมตร

สามารถสั่งเจาะรูได้

ความแข็ง (Hardness Shore A) = 60 70 80

ยางรองคอ1
ยางรองคอ2
ยางรองคอ3

download ยางรองคอสะพาน

pdf icon
bottom of page