top of page

รูปแบบ พีวีซี วอเตอร์สต๊อป (PVC waterstop or Rubber Waterstop)

Picture2.jpg
Picture1.jpg

ชนิดดับเบลแบบมีรูตรงกลาง และชนิดไม่มีรูตรงกลาง บางครั้งเรียก 3 ปุ่ม หรือ 2 ปุ่ม 
พีวีซี วอเตอร์สต๊อป มีความหนา 5 มิลลิเมตร และไม่มีต่าไก่

Picture2.jpg
Picture1.jpg

ชนิดดับเบลแบบมีรูตรงกลาง และชนิดไม่มีรูตรงกลาง
พีวีซี วอเตอร์สต๊อป มีความหนา 5 มิลลิเมตร และมีต่าไก่

1.jpg
2.jpg

ชนิด rearguard สำหรับวางติดตั้งบนพื้นและเทคอนกรีตทับ
พีวีซี วอเตอร์สต๊อป มีความหนา 4-6 มิลลิเมตร

PVC waterstop (11).jpg
PVC waterstop (12).jpg

ชนิด Rib & Fin สำหรับ วอเตอร์สต๊อป งานผนังกันน้ำทั่วไป หรืองานผนังกันดิน
พีวีซี วอเตอร์สต๊อป มีความหนา 3-5 มิลลิเมตร

พีวีซี วอเตอร์สต๊อป ขนาดพิเศษ สามารถตรวจสอบกับทางเราได้ โทร 02-864-8658

วอเตอร์สต๊อป
พีวีซี
10.jpg
bottom of page