top of page

ปัญหาน้ำขังดาดฟ้าเนื่องจากพื้นเป็นแอ่ง

Water ponding on roof deck

ปัญหาน้ำขังดาดฟ้า

การเทพื้นคอนกรีตดาดฟ้าในประเทศไทย ทำให้เกิดปัญหาแอ่งน้ำขัง อันเนื่องมาจากวิธีการเทและปรับความลาดเอียงของผิวคอนกรีต การเทพื้นคอนกรีตที่มีประมาณมากๆ การจะปรับให้ได้ระดับเดียวกันและมีการปรับระดับลาดเอียงให้ได้มาตรฐานเพื่อใช้ในการระบายน้ำฝนลงสู้ท่อระบายน้ำได้ดี จำเป็นจะต้องใช้เทคนิคในการทำงาน และประกอบด้วยเครื่องมือที่ถูกต้อง

 

โดยส่วนมากพื้นผิวคอนกรีตบนดาดฟ้าอาคารจะมีลักษณะเป็นแอ่ง น้ำฝนจะมีน้ำขังอยู่เป็นเวลานาน เป็นเหตุให้

  1. ทำลายผิวหน้าพื้นคอนกรีต

  2. ลดประสิทธิภาพของวัสดุกันซึมดาดฟ้า

  3. ท้องพื้นคอนกรีตด้านล่างอาจเกิดความเสียหาย เนื่องจากสนิมในเหล็ก

  4. อายุการใช้งานอาจเกิดการลดลงอย่างมีนัยยะ

  5. การปรับผิวหน้าให้อยู่ในระดับเดิม ทำให้ยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง

กรณีการซ่อมแซมพื้นผิวที่เป็นแอ่ง ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพผิวคอนกรีตว่ามีอายุการใช้งานเหลืออยู่มากน้อยเท่าไร หรือเสื่อมสภาพไปแล้ว เมื่อรู้สภาพผิวหน้าคอนกรีตแล้ว การปรับระดับอาจจะต้องเตรียมพื้นผิว หรือขูดลอกหน้าผิวเดิมออก พร้อมทั้งการใช้น้ำยาปรับสภาพผิวคอนกรีตหรือน้ำยาประสานคอนกรีต เพื่อเป็นการยึดเกาะคอนกรีตเดิมกับผิววัสดุใหม่ การเลือกใช้ปูนปรับระดับและความหนาบาง ก็จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ให้เหมาะสม และใช้คู่กับวัสดุกันซึมดาดฟ้าได้ดี

ท่านที่สนใจในการปรับระดับผิวคอนกรีต สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-8648658

bottom of page