การออกแบบ พีวีซี วอเตอร์สต๊อป

20.jpg
21.jpg

จุดต่อของ พีวีซี วอเตอร์สต๊อป

13.jpg

การใช้ไม้แบบและโครงรองรับ พีวีซี วอเตอร์สต๊อป

14.jpg
15.jpg
17.jpg
16.jpg

พีวีซี วอเตอร์สต๊อป สิ่งสำคัญคือการเข้าแบบ และวิธีการเข้าแบบให้มั่นคง ถูกต้องและแข็งแรง เทคอนกรีตหรือจี้คอนกรีตต้องไม่เกิดการรั่วไหล่หรือแตกของโครงที่มารองรับ รูปภาพตัวอย่างด้านบนเป็นแนวทางการติดตั้งไม้แบบและโครงรับ การติดตั้ง พีวีซี วอเตอร์สต๊อป ต้องออกแบบตามรูป

PVC Waterstops are designed for use within the performance parameters indicated under the headings Technical Data and Typical Properties.

 

Centrally placed profiles (ICE & IEJ) are usually located midway in the slab or wall thickness across the joints in concrete structures. They will equally prevent the passage of water through the joint from either face. They are particularly suited to water retaining structures and in walls and slabs where pressure differential may occur such as in reservoir walls. They are equally appropriate for joints in suspended slabs, vertical wall joints and lift joints.

 

Externally placed profiles (ECH&EEJ) are particular advantage for their ease of installation in basement and foundation applications in situations where they are firmly supported against back pressure, i.e. in water retaining structures (base slab) where they are placed on the blinding concrete .

Size of Waterstop

 

The choice of width of profile is mainly governed by slab/ wall thickness, position of reinforcing steel and aggregate size. As a general rule, the 250mm width profiles are appropriate for slab/ wall thickness over 250mm, allowing good compaction and width of barrier to water penetration. For concrete members less than 250 mm the use of a smaller profile approximating to the actual slab or wall thickness will be appropriate. 

 

Heatwelding of PVC Waterstops:

 

Make sure that the heater blade is clean, Plug it into the correct voltage electricity supply and leave in a safe position to warm up.

Ensure that the ends of the waterstop to be jointed are of the same width and profile, clean them with water and dry them. Clamp them in the correct profile slots of the jig provided and cut both ends off square with a sharp knife, flush with the faces of the jig.

Note: An allowance must be made for waste and for the 5 to 10mm that will be taken up by melting when calculating the length of waterstop required.

 

Loosen the jig and slide them back so that approximately 10mm of each waterstop end projects and then clamp the jig tightly in position.

Position the heater blade on the bars between the jig and slide them together until the waterstop ends are pressed firmly against the sides of the blade. The PVC should melt without burning or charring. Hold the jig firmly in position until a bead of melted PVC approximately 3mm in diameter appears along either side of the heater blade.

Slide the jig apart a little and remove the heater blade with an upward movement. This will ensure that it takes as little PVC as possible with it. Quickly joint the melted ends by sliding the jig together and exerting pressure. Approximately 20 seconds to allow the melted PVC to fuse completely. Switch off the heater blade. While it is still hot, clean with emery paper or a wire brush ready for the next joint. Unclamp the jig and carefully remove the waterstop. Do not flex the joint until it has cooled. The joint is now complete.